Powered by Blogger.

Featured Posts

Saturday, February 14, 2015

Laguna Provincial March

No comments :
Laguna Provincial March

Laguna, O Laguna
Lalawigang Marangal
Tanging Pinagpala
Ng Butihing Bathala

Supling mo ang pinili
Ng bayani ng lahi
Kapurihan at dangal
Ng liping kayumanggi.

Laguna ang iyon pangalan
sagisag ng kagitingan
Sa lawa mo't kaparangalan
Mga bayaning nahimlay

Kadluan ng mithi't pangarap
Sa bukirin, bundok mo't gubat
Ikaw Laguna ng buhay

At tanging patnubay.


La Union Provincial Hymn and March

No comments :
La Union Hymn
Composer : Primitivo Acosta

Where is the place where one could find refuge,
through wooded hills and verdant rolling fields?
Where is that place with bubbling brooks and rivers?
Where is that place?
Oh where is that place!

Where can one find birds singing all day?
Where do the waves roll on so silvery?
Where does the sunset spread its golden beauty?
Where is that place?
La Union my beloved!

Refrain:
God Bless the people
of fair La Union!
Keep us from harm and fill our hearts with love
Let no one seek
to break the cord that binds us!

God Bless La Union
OUR own HOME!

La Union March
Composer: Mr. Conrado Estonactoc

Oh, La Union Fair, La Union dear
My Province that I love so true with care
Thy sons and daughters sing
Thy glorious beauty pure and fair
With hope so fond and tender memories
We will defend and stand for all your right
Hark! We will all fight
And back you up with all our might.

Onward La Union dear
Your faithful sons and daughters say
All for unity with truth and loyalty

Oh province of my heart
La Union place of love that lasts
So unto the march

Because we all love you so much.

Kalinga Hymn: Official Hymn of Kalinga Province

No comments :
Kalinga Provincial Hymn

Intro:
Kalinga my homeland, we have faith in you!

Glory to our people, we adore you
Kalinga province from where we sprang
Proud of our ancestors noble and true
Welcome to our land, blend us with your charm.
Glory to pioneers so strong and brave
Kalinga province, we thank our friends
Hail to our founders, living or dead
God grant for us beauties of their dreams.

Glory to our labors, we now implore
Kalinga province, for golden grains
Link us with the roads and bridges to your door
Untold wealth beckons willing hands and brains
Glory to all for our peace in the sun
Kalinga province, your name will shine
If fate will land us on foreign strand
We will crown you with laurels more sublime.

Refrain:
Today, your great fame
we're proud to proclaim
We are your brave descendants
peaceful and true
Sire of the forebears of our cognomen
Kalinga, my homeland
We have faith in you.Wednesday, February 11, 2015

Isabela Hymn: Official Hymn of Isabela Pronvince

No comments :
Isabela Hymn
(Official Hymn of the Province of Isabela)

Isabela a home endeared by man upright and free
A land where peace and love abide
Where man of truth reside
Endowed with rich and glorious past
A heritage known and vast
From Palanan to Jones they stood
For freedom and for truth.

Her shining rivers teem with fish and forest lush with trees
Her fertile fields abode which yields are blessings for our needs
Bless Isabela precious Lord!
And bring her in your fold
In unison we all proclaim
Her providential fame.


Iloilo Provincial Hymn: Himno Sang Dakbanwa Sang Iloilo

No comments :
Himno Sang Dakbanwa Sang Iloilo
(Words and Music by: Prof. Arne Lubasan)

Puluy-an ka sang mga dungganon
Guindihon sa imong gugmang bilidhon
Namat-an sang mga baganihan
Nakigbato para sa kahilwayan

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May maragtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanubli-on

Koro:
Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
Tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo halad
Sakdagon ang imong katuyuan
Itib-ong and kauswagan
Padayun nga angkunon ang katin-aranIlocos Sur Provincial Hymn

No comments :
Ilocos Sur Provincial Hymn

Where the brave heroes fought for freedom
And her men and women bring her fame
That’s the province we cherished forever
Whose glory we will treasure and proclaim
There’s a peace o’er the hills and the valley
There is joy amidst a verdant plain
That’s the place we call our own
Ilocos Sur beloved home
Ever ours wherever we were roam


Ilocos Sur, the land of the free
Home of men strong in faith and unity
With the people courageous bright and fair
Dedicated to strive and toil with care
Ilocos Sur, Ilocos Sur
With your love to guide us we will never fail.


Ilocos Norte Provincial Hymn/March

No comments :
Ilocos Norte Provincial March
(Composed by Reverend Fr. Amador Foz)

Probinsiya a balwarte
Sarikedked ti kailokuan
Ingget gasat nga ili
A ti Dios pinaraburan
Tattaom nagaget da
Iti lubong pagdidinnamagan
Kas katibker ka’t Cordillera
Sin-aw monaw a sarmingan.

Dakam amin nga anakmo
Di maikuspil ken mapagtalkan
Ingget tured toy puso
Nga agbiag ti pudno a dalan
Inkam amin agkaykaysa
A manalaknib pagsayaatan
Ipusta mi’t biag ken amin mi
Tapno agbalin a pagtamdan.

Ita saklolom, timmanor bannuar pagilian
Da Juan ken Antonio Luna
Ricarte, Aglipay ken Ablan
Da Marcos ken Escoda
Annakmo a kalalatakan
Nagan mo inkam iwaragawag
Iti amin a sangalubungan.

Coda:
Ilocos Norte, tampok amianan
Sica’t tangsit Kailokuan
Ilocos Norte, tampok amianan

Sica’t tangsit Kailokuan

Ifugao Provincial Hymn

No comments :
Ifugao Provincial Hymn

O, land of beautiful rice terraces
Like stairways reaching the blue
We pledge our hearts in true devotion
To work for your best, for your sake.

 Refrain:
Glory and love to dear Ifugao
Your sons will uphold your honors high
With knowledge of right
and progress in sight
We, loyal sons arise
To dedicate our lives
For Ifugao.

 O'er plains and mountains ever changing
From green to deep blue and to gold
Let's keep above our standards  flying
and let it be shining above.

 O, land of Hudhud and the Alim
As sung by forebears of old
There stands the hagabi of kadangyans
and rich cultures we proudly own.


Davao Oriental Provincial Hymn - Banwa na Madayaw

No comments :
Banwa na Madayaw
(Davao Oriental Provincial Hymn)

O probinsya nami na mahal
Sang subangan ng Dabaw
Ban-wa kaw na madayaw,
yanaguyon yang utaw
Malipayon kay palangga kaw ng Dios.

Mataba yang kalupaan mo
Yang tanom mabungahon
Dagat mo, mga suba madaigay yang isda
Kabuhian, kawilihan ng tanan.

O mahal na Dabaw Oryental
Langit mo mapawaay
Yang kabutayan, yang kapatagan
Mayamanay, magandahay.

Maski hain pa kami kumadto
Kami mo-uli ani kanmo
Garbo nami na Dabawenyo

Yang pagserbi sang kadyawan mo.

Davao del Norte Hymn/March Lyrics

No comments :
Davao del Norte March

I
Kaming mga taga-Davao del Norte
Lalawigan naming sinisinta
Sagana sa mga kalikasan
Magagandang kabukiran
Pagsasaka, negosyo’t pagmimina
Ang aming pangkabuhayan
Mamamaya’y maligaya
Nitong dakilang lalawigan

II
Gobyerno, pribado’t relihiyoso
Nagkakaisa sa paglutas ng problema
Mga tao’y laging nagtutulungan, nang
Umunlad ang ating bayan
Kapayapaan ng ating lipunan
Ang siyang hangarin ng lahat
Mamamaya’y maligaya
Nitong dakilang lalawigan

Chorus
Dahil sa biyaya ng magandang kalikasan
Kami’y nagkakaisa nang dumakila ang bansa
Lakas at aming buhay sa bayan ay ibibigay
Manatiling maglilingkod magpahanggang sa libingan

Chorus II
Dahil sa biyaya ng magandang kalikasan
Kami’y nagkakaisa nang dumakila ang bansa
Lakas at aming buhay sa bayan ay ibibigay
Manatiling maglilingkod Davao del Norte

Mabuhay!